Rozvoj péče o osoby se zrakovým postižením v Jihomoravském kraji

logo Operačního programu Zaměstnanost

registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007543

poskytovatel dotace: MPSV, Operační program Zaměstnanost

doba realizace: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity poskytovaných sociálních služeb osobám se zrakovým postižením.

Cílovými skupinami jsou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách realizátora projektu, dále osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené.

Klíčové aktivity

1. Aktualizace a rozvoj standardů

 • analýza a aktualizace standardů kvality sociálních služeb
 • aktualizace klientského systému a webu

Výstupy

metodické dokumenty odpovídající požadavkům standardů kvality služeb:

 • Asistenčních služby pro nevidomé
 • Poradny pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji
 • Aktivizační služby zrakově postiženým v Jihomoravském kraji
 • Sociální rehabilitace zrakově postižených
 • Sociálně terapeutická dílna HapAteliétr

2. Personální procesy a rozvoj zaměstnanců

 • nastavení personálních procesů
 • vzdělávací plány a vzdělávání pracovníků v přímé péči
 • podpora vedoucích sociálních pracovníků (skupinová a individuální supervize)

Výstup

Personální a provozní standardy v TyfloCentrum Brno

 • interní dokumenty a směrnice společnosti (řešení zastupitelnost zaměstnanců a předávání práce)
 • profesní rozvoj zaměstnanců
 • vzdělávací plány a podpora vedoucích pracovníků (supervize)
 • etický kodex přijímání darů
 • řád řešení stížností
 • nouzové a havarijní situace
 • směrnice o ochraně osobních údajů

3. Propagace sociální práce

 • audiospoty a videospoty
 • výstavy a zážitkové prezentace

Výstup:

4. Mezioborová spolupráce

 • mapování a analýza služeb pro nevidomé v JMK

Výstup

Finance projektu:

  plánovaný rozpočet čerpaná podpora
celkem 4 255 650 Kč 4 017 533 Kč
přímé náklady 3 404 520 Kč 3 213 190 Kč
- osobní náklady 2 451 920 Kč 2 263 293 Kč
- zařízení, vybavení 57 000 Kč 56 976 Kč
- nákup služeb 887 050 Kč 885 222 Kč
- cestovné 8 550 Kč 7 699 Kč
nepřímé náklady 851 130 Kč 804 343 Kč

Z realizace projektu

Audiozáznamy TyfloBrno 2018

Audiospot propagující sociální práci (Český rozhlas Brno 5-6/2019)