Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

 

Registrační číslo:  CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005170

  • Cílová skupina:  zrakově postižení klienti, zaměstnanci TyfloCentra Brno, veřejnost
  • Kontakty: Ing. Olga Plachá - projektový manažer, projekty@tyflocentrumbrno.cz
  • Fotogalerie

Pohled na nový dům z ulice Chaloupkova

Pamětní deska a její umístění

 

Detail fasády s braillským nápisem

Interiér

Terasa se zelenou střechou

Pohled na dům z terasy

Dům Josefa Chaloupky – dům se silným příběhem

Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky považuji za splněný sen“, říká ředitelka obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno, Hana Bubeníčková. Když před téměř 30 lety do stařičkého domu na Chaloupkově 7 přišla poprvé, na první pohled bylo zřejmé, že dvoupodlažní dům je v dost špatném technickém stavu: bariérový, vlhké zdivo, dosluhující elektroinstalace, neefektivní vytápění a úniky tepla a plynu, špatná statika domu. Zborcená kanalizace pod domem v roce 2011 definitivně ukončila provoz domu. Sociální služby pro osoby se zrakovým postižením byly v letech 2011 až 2020 poskytovány v pronajatých prostorách na více místech v Brně.

Odkaz Josefa Chaloupky

Brněnský básník, učitel a novinář, Josef Chaloupka (4. 6. 1898 - 24. 1. 1930), přítel a současník Jiřího Wolkera, se vrací zraněn z 1. světové války. V ulicích poválečného Brna potkává mnoho veteránů, kteří ve válce přišli o zrak, bezradně bloudí ulicemi a žebrají. Josef Chaloupka vysloví přání věnovat svůj dům na tehdejší ulici Třebízského (dnešní Chaloupkova) nevidomým, aby zde mohli žít a pracovat. Prvními majiteli domu, po té, co matka Josefa Chaloupky po jeho tragické smrti vyplnila jeho přání (1937), byl Podpůrný spolek samostatných slepců. Zřídil v domě ubytovnu pro nevidomé a ve dvorním traktu zbudoval dílny, ve kterých pracovali nevidomí jako košíkáři, brašnáři a kartáčníci. Další plány zhatila druhá světová válka. Podpůrný spolek samostatných slepců  úřady v roce 1952 zrušili a až do roku 1990 vlastnila dům brněnská Drutěva. Žádnou zásadní úpravu či rekonstrukci za téměř 40 let, kdy dům vlastnila, však nezajistila.

Teprve v roce 1990 se dům vrací do vlastnictví nevidomých, dům přebírá do svého majetku Česká unie nevidomých a slabozrakých. Dům se však již v této době nachází v neutěšeném stavu a nezisková organizace neměla dostatek finančních prostředků na nějakou zásadní rekonstrukci. Přesto v domě ještě 20 let má zázemí řada služeb pro nevidomé, které před rokem 1989 zcela chyběly a které Česká unie nevidomých a slabozrakých založila a provozovala.

Cesta k vysněnému domu

V roce 2005 přechází dům do majetku obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno, kterou v roce 2000 založila Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (nástupnická organizace Česká unie nevidomých a slabozrakých). Tehdejšímu prezidentovi SONS, PhDr. Milanu Pešákovi, bylo více než jasné, že má-li být dům rekonstruován k dalšímu užívání, může se to podařit pouze organizaci, která zde má sídlo a dům jí patří. Prosadil bezúplatný převod domu do vlastnictví brněnského TyfloCentra.

Vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004 dával naději na možné čerpání potřebných financí z některých fondů Evropské unie. Bylo nutné vypracovat projekt výstavby nového domu a ucházet se o finanční prostředky. Takovým zdrojem se stal integrovaný regionální operační program (IROP). Uspět v jedné z výzev se povedlo až v roce 2017 v rámci Brněnské metropolitní oblasti. Rozhodla vysoká připravenost projektu. V roce 2018 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a starý dům byl zbourán. Na jeho místě je v letech 2019 - 2020 postaven dům nový, který reflektoval požadavky na moderní poskytování sociálních služeb.

Celý projekt vyšel na bezmála 50 milionů korun včetně potřebného vybavení domu, které již nebylo součástí projektu, ale k zahájení provozu bylo nutnou investicí. Přes 38,2 milionů tvořila dotace z iROP, téměř 4,5 milionů poskytl státní rozpočet, 6 milionů ostatní veřejné zdroje (Statutární město Brno a Jihomoravský kraj), dalšími zdroji byly firemní i soukromé dary. Na financování stavby bylo nutné si vzít půjčku u banky, která byla průběžně splácena poskytnutými částmi dotace po ukončení jednotlivých etap.

Nový dům

Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky nabízí dostatek prostoru pro skupinovou i individuální práci s klienty s těžkým zrakovým postižením. Dům má 5 podlaží, z toho 4 nadzemní. V suterénu je umístěna technologická část domu (tepelné čerpadlo, servrovna), garáž, skladové prostory, ale i prostor pro zážitkové aktivity ve tmě. V přízemí ve vstupní části domu s recepcí je vjezd do garáže a prodejna, v zadní části přízemí je Dílna HapAteliér a aula pro skupinové aktivity. Ve vyšších patrech jsou pracovny, učebny, klubovny, cvičná kuchyně pro klienty a nezbytné zázemí (toalety a kuchyňky pro zaměstnance). Dům je bezbariérový, opatřen hlasovým majáček pro navigaci, vodicími liniemi pro nevidomé i kontrastními prvky pro snadnou orientaci slabozrakých. Fasáda domu je ozdobena nápisem v Braillově písmu.

Služby pro nevidomé

Slepota nebo jakékoliv jiné těžké zrakové postižení zasahují do všech sfér života a vyžadují mnoho forem pomoci. Od potřebného provázení a pomoci při vyřizování osobních potřeb, přes poradenství, předčitatelskou službu a zprostředkování vizuálních informací, nácviku specifických dovedností vedoucích k vyšší soběstačnosti a samostatnosti nevidomých. Nedílnou součástí je podpora a udržování získaných dovedností a schopností poskytovaná formou nejrůznějších aktivit.

Cílem celého komplexu služeb sociální rehabilitace je nejen zvyšování kompetencí nevidomých lidí, také udržení jejich aktivního života v přirozeném domácím prostředí. Zapojení do běžných veřejných aktivit je pro osobu se smyslovým (zrakovým i sluchovým postižením) obtížná, někdy nemožná bez doprovodu. V případě účasti na běžné aktivitě ji činí závislou na druhé osobě. Je potřebné běžnou aktivitu přibližovat tlumočením (u sluchově postižených) nebo slovním doprovodem (popisem) a provázením (pomoc s pohybem a orientací) u zrakově postižených.

Podstatou našich aktivizačních služeb je zapojení klienta prostřednictvím speciálních vzdělávacích a zájmových aktivit na základě individuálních potřeb, při kterých se zohledňuje smyslový handicap klienta. Klient je tak seznámen s tím, jak se lze vzdělávat a zapojit, a je na něm, zda se účastní běžných veřejných aktivit nebo mu vyhovuje speciální aktivizační program.

Našimi klienty jsou dospělí těžce zrakově postižení lidé, kteří z nejrůznějších důvodů obvykle nepracují a senioři, kteří o zrak přijdou až v pozdním věku. Obrací se na nás s jednorázovými potřebami i nevidomí, kteří práci i dobré rodinné zázemí mají. Evidujeme téměř 600 klientů. Polovina klientů je ve věku nad 50 let a čtvrtina ve věku nad 65 let.

Nový dům však dává předpoklad zapojení i mladších těžce zrakově postižených klientům realizací činností, které jsme v dostatečném rozsahu dříve z prostorových důvodů poskytovat nemohli. Velmi oblíbeným je nácvik sebeobsluhy v kuchyni, který nabízíme v moderní cvičné kuchyni. Služby rozšiřujeme nácvikem orientace na trhu výrobků, v rámci kterého nevidomí nacvičují dovednost získávání komplexní informace o daném sortimentu, aby si dokázali kvalifikovaně zboží vybrat, a nejedná se pouze o potraviny, ale o veškerý sortiment, který si potřebuje nevidomý pořídit.

Mezi další hodně využívané služby patří oblast týkající se kompenzačních pomůcek, zejména na bázi výpočetní techniky, jejich výběr, získání, nácvik práce s nimi a podpora jejich využívání. Výpočetní technika, mobilní telefony a tablety jsou prakticky celoživotním vzděláváním. Nový dům nám také umožnil provoz vzorkové prodejny kompenzačních pomůcek.

Nezbytnou součástí našich služeb je asistence a poradenství při řešení nepříznivé sociální situace klientů. Provázíme klienty, kam potřebují a kam se sami nedostanou. Součástí poradenství je také správné nasměrování na nejvhodnější službu při řešení jednotlivých potřeb klientů. Poskytujeme také specializované poradenství v oblasti odstraňování architektonických bariér a projekt Blind Friendly Web, který nabízí prověření přístupnosti webových stránek a aplikací.

Velký důraz klademe také na oblast zapojení klientů do pracovního procesu. Předpokladem úspěchu v zapojení do pracovního procesu je kromě vzdělání, také získání potřebné samostatnosti v oblasti mobility, sebeobsluhy, komunikace a zpracování informací. Důležitou oblastí jsou také pracovní návyky, které dlouhodobě nezaměstnaní nemají nebo ztrácí. K získání a udržení pracovních návyků napomáhá Terapeutická dílna HapAteliér, která se zaměřuje na pracovní návyky formou dovedností v oblasti manuální zručnosti. Vedle terapeutické dílny pro klienty provozujeme i Chráněnou dílnu HapAteliér, která již nabízí konkrétní pracovní místa na chráněném trhu práce v oborech keramik, košíkář, kartonážník. Zejména dílna HapAteliér je naplněním odkazu brněnského básníka Josefa Chaloupky, od jehož narození v červnu 2023 uplyne 125 let.

více informací