Podpora vybraných služeb sociální prevence na území JMK

 • registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_003/0000319
 • poskytovatel dotace: JMK, Operační program Zaměstnanost
 • doba realizace: 1.1.2023-31.12.2025
 • popis projektu:

  Projekt se zaměřuje na zajištění dostupnosti sociálních služeb a poskytování těchto vybraných sociálních služeb sociální prevence se zaměřením na cílové skupiny osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, bezdomovectvím, domácím násilím a závislostmi, a osob se zdravotním postižením, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Díky obdržené podpoře budou osoby cílové skupiny schopny lépe se orientovat a vyrovnávat s nepříznivou sociální a životní situací. Zajištěním vybraných druhů služeb sociální prevence je sledována podpora a pomoc výše uvedené cílové skupině plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, podpora jejich návratu na trh práce a začlenění zpět mezi ekonomicky aktivní obyvatele.

  Projekt řeší podporu potřebných sociálních služeb v síti z pohledu dopadu efektivity (dopad sociální služby na uživatele služeb) a účelnosti poskytování služeb na cílové skupiny osob se zdravotním postižením a osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi na celém území Jihomoravského kraje. Za účelem snižování jejich sociálního vyloučení a zvýšení uplatnitelnosti těchto osob na trhu práce dojde k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

  Poskytovaná sociální služba: Terapeutická dílna HapAteliér

 • více informací