Poradna PC pomůcek pro zrakově postižené

Na této stránce bychom vás rádi seznámili s postupem výběru náročné kompenzační pomůcky na bázi osobního počítače. Vhodný výběr kompenzační pomůcky ovlivňuje spokojenost klienta s jejím užíváním. Věnujte proto následujícím řádkům patřičnou pozornost.

Kompenzační pomůcka je osobní pomůcka, která má sloužit k odstranění nebo zmírnění nějaké nedostatečnosti způsobené handicapem. Jedná se o osobní pomůcku a tudíž je potřebné, aby splňovala tyto požadavky:

 • nejlépe vyhovovala potřebám svého uživatele;
 • její obsluha byla natolik srozumitelná, aby s ní její majitel mohl pracovat samostatně a nebyl při práci s pomůckou závislý na pomoci druhých osob.

U náročných kompenzačních pomůcek na bázi PC to platí dvojnásob.

Vstupní rozhovor s klientem

Samotnému postupu výběru nejvhodnější pomůcky předchází

 1. všeobecné seznámení žadatele s možnostmi pomůcky, ale i jejím omezením;
 2. získání, resp. ověření základních vstupních údajů týkajících se klienta: ◦kontaktní údaje;
  1. zdravotní stav;
  2. stávající vybavení;
  3. potřebnost pomůcky, profesní zájem;
  4. úroveň vzdělání a pracovní zařazení;
  5. dosavadní znalosti práce s PC;
  6. další specifické potřeby, znalosti a dovednosti k obsluze PC potřebné (znalost psaní na klávesnici bez kontroly zrakem u zrakově postiženého, znalost zápisu braillova písma u nevidomého, schopnost rozumět u zrakově postiženého se sluchovou vadou, možnosti motoriky horních končetin atd.).

Způsobilost

Technicky náročná kompenzační pomůcka na bázi PC vyžaduje určité znalosti.

 • základní orientaci v problematice výpočetní techniky;
 • specifické znalosti z obsluhy výpočetní techniky, které jsou podmíněny používáním speciální asistivní technologie (hlasové a hmatové výstupy, softwarové lupy).

Klientovi, který se setkává poprvé s náročnou pomůckou, resp. jejím příslušenstvím a programovým vybavením, je podán základní popis pomůcky, jsou vyzdviženy její přednosti a klient je upozorněn na případná omezení. Nevidomému klientovi, pokud projeví přání, je umožněn fyzický kontakt s pomůckou.

U klientů, kteří již byli seznámeni s pomůckou, je tato etapa posuzování omezena na nezbytné minimum, potřebná pozornost je věnována jen novým a neznámým prvkům a jejich vzájemnému porovnání se srovnatelnými pomůckami.

U klientů s těžkým zrakovým postižením, kde se nejedná o úplnou slepotu, je nutné důkladně zvážit, zda klient bude spíš pracovat se softwarovou lupou s hlasovou podporou nebo je nutný plnohodnotný hlasový odečítač obrazovky. U klienta je posuzován aktuální stav schopnosti rozpoznávat zrakem informace na monitoru s ohledem na dobu, po kterou může zbytky zraku využívat i s ohledem na případnou progresi zrakového postižení. Proto v některých případech doporučíme kombinaci softwarové lupy s plnohodnotným odečítačem obrazovky.

Při poradenství musíme bedlivě zvažovat, zda při sluchovém postižení zrakově postiženého nebude nutný hmatový zobrazovač. Při žádosti o braillskou tiskárnu je také nutné zvažovat, zda není vhodnější braillský řádek.

Dle okolností se tedy testují následující způsobilosti

 • zraková;
 • sluchová;
 • motorická;
 • mentální;
 • znalostní.

Předvedení pomůcky

V případě zrakového nebo sluchového postižení dojde k předvedení pomůcky, volí se

 1. způsob obsluhy
  1. z klávesnice i myší;
  2. jen klávesnice;
  3. klávesnice se speciálním přístupem;
  4. nutné jiné speciální zařízení;
 2. způsob příjmu výstupních informací
  1. zvětšeným obrazem;
  2. pomocí hlasového výstupu;
  3. pomocí hmatového výstupu;
 3. vybavenost dalším potřebným software podle
  1. úrovně vzdělání;
  2. typu zaměstnání;
  3. zájmů a potřeb.

Závěry testování, stanovení optimální sestavy

 1. stanovení nejvhodnější pomůcky a jejího vybavení
  1. pro těžce tělesně a motoricky postižené zejména vstupní zařízení k počítači
  2. pro sluchově postižené bez zrakového handicapu fax, modem nebo jiný komunikační program
  3. pro zrakově postižené zejména způsob alternativního přijímání informací z obrazovky
 2. v případě zrakového postižení se stanoví podle současného vybavení
  1. základní pomůcka (čtecí zařízení, digitální lupa, elektronický zápisník;
  2. přídavné zařízení (hlasový nebo hmatový výstup, speciální programové vybavení, tiskárna atd.);
 3. dodavatel pomůcky
  1. technická specifikace pomůcky;
  2. délka záruky;
  3. záruční a pozáruční servis, atd.;
 4. potřebnost pomůcky
  1. možnost získání příspěvku na zakoupení;
  2. zdůvodnění potřebnosti pomůcky;
 5. nutnost a způsob zaškolení s pomůckou
  1. žadatelé žádající poprvé;
  2. žadatelé, kteří se potřebují po ztrátě zraku naučit ovládat zpřístupněný počítač jiným způsobem;
  3. žadatelé, kteří budou pracovat se zcela novými programy;
  4. ostatní žadatelé, kteří o zaškolení projeví zájem;

Poradna kompenzačních PC pomůcek v Brně

Poradna technicky náročných kompenzačních pomůcek na bázi výpočetní techniky pro zrakově i jinak zdravotně postižené v Brně je služba, která je poskytována ve třech krajích a také slouží zdravotně postiženým klientům i z jiných regionů, kteří v Brně např. studují nebo jinak působí. V letech 1994 - 2000 tato poradna působila jako odborné pracoviště SONS, od roku 2001 je provozována obecně prospěšnou společností TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Za dobu existence odborné poradny (od roku 1994) bylo doporučeno více než 1 500 pomůcek.

Nejedná se jen o pomůcky pro zrakově postižené uživatele. Určité procento z počtu představují i PC speciálně upravené pro osoby sluchově nebo těžce tělesně postižené.

Některá poradenství nemusí končit doporučením PC pomůcky, ale odesíláme klienta např. do Tyfloservisu, kde je vybrána pomůcka vhodnější pro klienta a např. jednodušší na obsluhu.

Ne každé doporučení vede k tomu, že klient pomůcku obdrží.

Mýty v oblasti výběru pomůcek

Jsem-li zrakově postižený, mám automaticky nárok na počítač

Počítač se stává kompenzační pomůckou pro zrakově postižené osoby pouze v případě, že se jeho uživatel při obsluze neobejde bez používání speciálních programů, které práci s PC zpřístupňují (hlasové a hmatové výstupy, softwarové lupy). Pouhé využití funkcí usnadnění nebo nastavení vzhledu obrazovky v systému Windows nestačí.

Výběr vhodné pomůcky zvládnu během jedné konzultace

Často k nám klienti přicházejí s mylnou představou, že si (řečeno s trochou nadsázky) po hodinové konzultaci odnesou novou pomůcku domů. Tak tomu ale samozřejmě není.

Výběr optimální kompenzační pomůcky je proces, ne jednorázová záležitost. Od první návštěvy v poradně až po chvíli, kdy klientovi nová pomůcka stojí doma na stole, zpravidla uplyne i několik měsíců.

Klient si pomůcku vybírá na 5 let, jejímu výběru je tedy vhodné věnovat patřičný čas a péči a výběr neuspěchat.

Do celého procesu je zapojeno několik subjektů (poradna, referát sociálních věcí, dodavatel pomůcky, dodavatel speciálního software - který se zpravidla dováží ze zahraničí), což má samozřejmě vliv na rychlosti vyřízení celé žádosti o kompezanční pomůcku.

Nemusím se o nic starat, on to za mě někdo vyřídí

Už jsme se několikrát setkali se situací, kdy klient obdržel z referátu sociálních věcí kladné vyjádření k příspěvku na pomůcku, toto vyjádření strčil do šuplíku a čekal. Za dva měsíce pak rozhořčeně volal, kde že má pomůcku, když příspěvek na ni má už dávno schválený. Vzhledem k tomu, že si pomůcku u dodavatelské firmy neobjednal, těžko mu ji mohla dodavatelská firma připravit a přivézt.

Náročnou kompenzační pomůcku (jejíž cena se pohybuje kolem 100 000 Kč) si klient vyřizuje sám pro sebe - měl by to být tedy především klient, kdo by měl vyvíjet inciativu. V případě jakýchkoliv nejasností či pochyb, co má klient udělat, jsme mu samozřejmě schopni pomoci situaci vyřešit, ale klient nás musí o nastalé situaci informovat.

S obsluhou mi může poradit a zaškolit kdokoliv, kdo počítačům rozumí

Není to pravda, běžní uživatelé jsou při práci s PC orientování na práci s myší, pomocí níž s PC pracují, těžce zrakově postižení uživatelé používají jiný způsob práce, (klávesové příkazy a speciální postupy), který běžní uživatelé ani odborníci v oblasti výpočetní techniky neznají.

S výběrem pomůcky si poradím sám nebo poradí i kamarád, dodavatel případně škola

Škola obvykle nezaměstnává specialistu na asistivní technologii pro zrakově postižené (učitel informatiky učí informatiku a speciální používání PC zrakově postiženými je pro něj okrajová záležitost, což zejména platí pro zrakově postižené v integraci).

Dodavatel má zájem prodat své produkty za pro něj co nejpříznivější cenu. Dodavatel také seznámí klienta jen s produkty ze své nabídky, pochopitelně nenabízí produkty konkurence.

Uživatel sám vychází jen z vlastních zkušeností a ze zkušeností několika známých či přátel.

Naše poradna má odborníky specialisty, kteří se speciálnímu oboru tyflotechnika věnují řadu let, sledují vývoj, provádí testování a zpětnou vazbu mají od stovek klientů jak z porady, tak především ze vzdělávací činnosti.