Sociální služby pro nevidomé v roce 2023

V prvním letošním čísle naší Chaloupky jsme připomněli, že již 15 let u nás platí Zákon o sociálních službách. Popsali jsme situaci, kdy stejnou konkrétní pomoc lze podle zákona o sociálních službách poskytovat v rámci více druhů služeb, kterých je v zákoně 34, zatímco základních činností, z nichž vybrané musí sociální služby poskytovat, je jen 13. Dále jsme vysvětlili, že sociální služby mají sloužit klientům, kteří službu skutečně potřebují, protože se vlivem situací, jako je nemoc, zdravotní postižení, nezaměstnanost, nízký příjem, závislost na návykových látkách, problémy s bydlením, problémy se zajištěním základních potřeb a podobně, nachází v nepříznivé sociální situaci.

Pojem „nepříznivá sociální situace“ je tak alfou a omegou nastavení sítě sociálních služeb a s tím souvisí i financování sociálních služeb. Správné posouzení nepříznivé sociální situace je nejdůležitější pro určení kvality poskytnutí sociální služby a je hlavním a jedinečným vodítkem pro nastavení funkčního plánu péče, podpory a pomoci. Státní a samosprávné instituce, které sociální služby financují, zajímá efektivita a hospodárnost v rámci nastavování struktury služeb a vlastního poskytování sociálních služeb.

Znovu tedy zopakujme, že nepříznivou sociální situací není fakt, že nevidím nebo že nechodím, ale důsledek, který to s sebou nese. Nevidím, a proto si leccos nepřečtu, nedojdu si kamkoliv, bez pomoci neudělám to či ono.

Záleží i na tom, jaké možnosti řešení nepříznivé sociální situace klient má, např. pomoc rodiny nebo použití kompenzačních pomůcek nebo možnost nácviku speciálních dovedností. Sociální služba by měla přicházet v případě možnosti získání speciálních dovedností nebo až tehdy, kdy není možné ani kompenzovat nepříznivou situaci kompenzační pomůckou, např. čtecí přístroj, invalidní vozík, nebo není možná či je omezená pomoc rodiny, přátel a známých (tzv. neformální péče).

Sociální služby tak hrají důležitou roli v tom, že pomáhají nacházet možnosti kompenzace nebo zmírnění nepříznivé sociální situace. Sociální služby jsou tu tehdy, když nemůže plně fungovat péče rodiny, a také této neformální pomoci rodiny a blízkých mohou poskytnout podporu a poradenství.

V roce 2007 jsme zaregistrovali tyto druhy sociálních služeb: sociální poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby, sociální rehabilitaci, sociálně aktivizační služby a sociálně terapeutickou dílnu.

Podobnost některých základních činností těchto druhů služeb jsme řešili přesným vymezením konkrétní pomoci pro dané druhy služeb, aby nebylo sporu o vymezení služeb. Např. doprovody poskytovala naše asistenční služba, nikoliv sociální rehabilitace, rukodělné práce jsme zařadili do terapeutické dílny, nikoliv do aktivizačních služeb.

Klientovi však v konečném důsledku bylo jedno, zda daná pomoc byla poskytnuta pod tím či jiným druhem služby.

Od 1. ledna 2023 pod sociální rehabilitaci přejde poradenství, aktivizace a větší část průvodcovské služby.

Našim cílem při této změně je, aby naši klienti o konkrétní pomoc, na kterou byli zvyklí, nepřišli a zjednodušila se administrativa (jedna smlouva, jeden individuální plán pomoci). Využijeme maximální rozsah základních činností sociální rehabilitace.

Konkrétní podoba nové sociální rehabilitace
Pod novou sociální rehabilitací budou působit 4 oddělení:
-    oddělení technické rehabilitace
-    oddělení nácvikových dovedností
-    oddělení aktivizace
-    oddělení poradenství a asistence

Členění na oddělení je spíše logickým rámcem služby. Klienti budou podepisovat jedinou smlouvu, budou souhrnně plánovat činnosti, které podle potřeb klienta řeší jeho nepříznivou sociální situaci.

Oddělení technické rehabilitace bude nadále poskytovat komplexní služby v oblasti kompenzačních pomůcek na bázi ICT.

Služby jsou poskytovány pouze z brněnského pracoviště. Klient dochází k nám na Chaloupkovu 7 v Brně nebo je služba poskytována distančně, tj. formou vzdálené komunikace, e-mail, telefon, skype, …

Pokud se klient ze závažných zdravotních důvodů nemůže dostavit na brněnské pracoviště (z domu vůbec nevychází, nedostane se na naše pracoviště ani s doprovodem, ani převozem autem, sanitkou) a není ani vhodná ani forma distanční, pak odpovědný pracovník tuto situaci vyhodnotí jako potřebnou pro poskytnutí terénní formy služby a za klientem vycestuje.

Poskytované činnosti:
-    nácvik práce s komp. pomůckami na bázi ICT, poskytování odborných konzultací a technické podpory při užívání kompenzačních pomůcek na bázi ICT,
-    odborné technické poradenství v oblasti pomůcek na bázi ICT při výběru nové pomůcky a podpora při získání příspěvku na kompenzační pomůcky v podobě doporučení pro Úřady práce.

Neposkytujeme odborné poradenství v oblasti optických pomůcek, jejichž obsluha nevyžaduje znalosti práce s PC. Tuto službu poskytuje Tyfloservis, jehož pracovníci mají k dané činnosti ty nejlepší předpoklady a podmínky, dlouhodobé know-how a základní optické pomůcky k odzkoušení a doporučení  nejvhodnější kompenzační pomůcky pro daného klienta.

Oddělení nácvikových dovedností nadále bude poskytovat nácvikové kurzy podle potřeb klientů, kterými si klienti zdokonalují základní obslužné dovednosti k větší samostatnosti:
-    sebeobsluha v kuchyni (nákupy, příprava jídla, obsluha kuchyňského vybavení ve cvičných kuchyních v Brně a ve Znojmě),
-    vizuální sebeprezentace (péče o pleť, vlasy, oděvy, zevnějšek),
-    komunikační techniky (kurzy komunikačních dovedností, skupinové i individuální konzultace),
-    mapování prostředí při obstarávání osobních záležitostí a potřeb (pomoc s mapováním okolí bydliště, školy či pracoviště klienta – veřejné služby a instituce - popis tras a podpora při jejich zvládání),
-    další nácvikové kurzy podle potřeb klientů, např. kurz první pomoci (základy první pomoci a praktický nácvik bez kontroly zrakem).

Jednotlivé dovednostní kurzy mají předem popsánu ambulantní a terénní formu služby. Tyto dovednostní kurzy neposkytujeme v domácnosti klienta.

Služby poskytované Tyfloservisem pomůžeme zprostředkovat. Pro úplnost si je zde vyjmenujme:
-    kurz prostorové orientace a samostatného pohybu ve vnitřním i venkovním prostoru,
-    nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky,
-    nácvik vlastnoručního podpisu,
-    nácvik psaní na klávesnici,
-    čtení a psaní Braillovým písmem,
-    základy sebeobsluhy v domácím prostředí včetně obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
-    nácvik péče o domácnost, péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce,
-    nácvik péče o děti.

Oddělení aktivizace bude nadále poskytovat svou činnost na všech pracovištích tak, jak byli klienti zvyklí:
-    ambulantní aktivizační služby – trénování paměti, zdravotní cvičení, besedy, …
-    terénní aktivizační služby – poznávací exkurze, zdravotní vycházky, podpora aktivního pohybu, …
-    individuální aktivizace – pro klienty, kteří ze zdravotních důvodů nemohou přijít k nám nebo se nemohou účastnit terénních aktivizačních aktivit, případně potřeba klienta vyžaduje individuální přístup.

Klienti si v rámci těchto činností budou sami, případně i pro svého průvodce, hradit vstupné a jízdné po dobu aktivity, případně stravu v případě déle trvající aktivity.

Oddělení poradenství a asistence přebírá naše poradny a z velké části činnosti, které poskytoval náš Dispečink asistenčních služeb. Doprovody na nákupy budou obohaceny o činnost, kterou jsme poskytovali jako „orientace na trhu výrobků“.

Poskytování služby:
-    všeobecné a sociálně právní poradenství, včetně podpory komunikace a doprovodu při jednání na úřadech, doprovázení celým procesem získání příspěvku na pomůcku, příspěvku na péči atd.,
-    doprovázení při obstarávání běžných záležitostí podle potřeb klienta (obchod, úřady, pošta, knihovna, …), zpřístupnění vizuálních či tištěných informací, podpora správné komunikace,
-    zajišťování nákupů a orientace na trhu výrobků - zde propojíme doprovody za nákupy a pomoc při nákupech s nácvikem znalosti sortimentu výrobků, aby se klienti lépe orientovali na trhu výrobků a byli schopni si zakupované výrobky kvalifikovaněji vybírat.

S dosavadními klienty využívajícími naše průvodcovské a předčitatelské služby bude jednáno o využití služby od 1. ledna 2023 takto:
a)    Pokud klient průvodcovské a předčitatelské služby využíval pravidelně a bude souhlasit s obohacením doprovodů o nácvikové prvky, bude nabídnuta nová smlouva na poskytování sociální rehabilitace, v rámci které jsou doprovody poskytovány. Služba bude poskytována bezplatně.
b)    Klienti, využívající naše stávající průvodcovské a předčitatelské služby nepravidelně a jen občasně, budou službu moci nadále v nezměněné podobě využívat pod novým názvem:
Průvodcovská a předčitatelská služba nevidomým.
c)    U nových zájemců o službu doprovázení bude hodnocena potřebnost služby v návaznosti na dosavadní uspokojování dané potřeby.

Podle potřebnosti doprovázení (četnost, pravidelnost, ochota zlepšovat své kompetence a možnost zařazení dovednostním prvků) bude zájemci o službu nabídnuta:
-    sociální rehabilitace s využitím služby doprovázení při obstarávání běžných záležitostí s nácvikem „orientace na trhu výrobků“ při nákupech, podpora komunikace při ostatním doprovázení nebo
-    služba sociální péče, Průvodcovská a předčitatelská služba nevidomým, s příspěvkem klienta.

d)    Stávající klienti sociální rehabilitace budou moci po vyhodnocení potřebnosti využívat službu doprovázení, začleněnou do nové sociální rehabilitace.

Naše Terapeutická dílna HapAteliér bude poskytována nadále ve stejném režimu. Jejím posláním je nácvik, případně udržení pracovních dovedností vedoucích k budoucímu možnému pracovnímu uplatnění, ať už v naší nebo jiné rukodělné dílně.

TyfloCentrum Brno bude od 1. ledna 2023 poskytovat 3 registrované sociální služby.
První dvě z nich jsou zařazeny k financování do základní sítě služeb Jihomoravského kraje:
-    Sociální rehabilitace zrakové postižených včetně poradenských, aktivizačních a asistenčních služeb,
-    Terapeutická dílna HapAteliér,
-    Průvodcovská a předčitatelská služba nevidomým bude financována z příspěvků od klientů, pro dofinancování služby budeme hledat jiné zdroje.

Hana Bubeníčková

Článek je součástí nově vydaného čísla - časopisu Chaloupka: https://centrumpronevidome.cz/casopis-chaloupka