Přestěhovali jsme se do nového domu

Ve středu 18. listopadu 2020 bylo završeno více než osmnáctileté úsilí
vybudovat pro nevidomé a slabozraké v Brně důstojný prostor pro poskytování sociálních
služeb. Nový dům byl prozaicky postaven na původním místě, kde svého času bydlel Josef
Chaloupka, básník, učitel a novinář, s jehož osobou je historie brněnského slepeckého hnutí
pevně spjata.


I když byl historický dům na Chaloupkově 7 získán do vlastnictví brněnského TyfloCentra až v
roce 2005, snahy o získání dostatečného objemu finančních prostředků nejprve na jeho
rekonstrukci později na stavbu domu nového se datují již do roku 2002. Když pak bylo
TyfloCentrum Brno v roce 2011 definitivně nuceno zchátralý dům opustit, doufalo se, že jen
dočasně. Toto dočasně – jak už to koneckonců často bývá – trvalo až do sklonku letošního léta.
Dne 25. srpna 2020 byl Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky, jehož stavba započala
19. října 2018, zkolaudován.


Stavba nového domu by nikdy nebyla realizována bez nezměrného úsilí pracovníků brněnského
TyfloCentra v čele s ředitelkou RNDr. Hanou Bubeníčkovou a bez významné finanční podpory
ze strany vedení města Brna i Jihomoravského kraje.


„Celkové náklady na realizaci stavby, včetně pořízení potřebného vybavení a řízení projektu,
dosáhly 50 miliónů korun. Téměř 42,5 milionů korun poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj,
z toho přes 38 milionů korun z fondů Evropské unie a 4,5 milionů korun ze státního rozpočtu.
Úhrada zbylých 7,5 milionů korun byla již nad síly neziskové organizace, zejména pokud jsme
museli projekt průběžně financovat z úvěru.“ říká ředitelka společnosti, Hana Bubeníčková.


S velkým zadostiučiněním tedy TyfloCentrum Brno v roce 2020 přivítalo ochotu Magistrátu
města Brna poskytnou dotaci a spolupodílet se na nákladech. Primátorka města Brna Markéta
Vaňková k tomu dodává: „Ze strany města Brna patří všem pracovníkům i donátorům
TyfloCentra Brno velké poděkování za těch neuvěřitelných 20 let, kdy pomáhají lidem se
zrakovým postižením. Jsem velmi ráda, že jsme i z naší úrovně mohli přispět k naplnění jednoho
velkého cíle. A mohu slíbit, že i v budoucnu se pokusíme pomoci, bude-li to zapotřebí“.


Již o rok dříve pak k dostavbě Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky přispěl částkou
dva milióny Jihomoravský kraj. Jeho hejtman Jan Grolich k tomu říká: „Jihomoravský kraj činnost
TyfloCentra podporuje dlouhodobě, a to nejen formou finančních dotací. Stavbu Domu služeb
pro nevidomé Josefa Chaloupky v Brně kraj podpořil dvěma milióny korun a například na
tradičních charitativních jarmarcích Jihomoravského kraje nabízí výrobky HapAteliéru
TyfloCentra. Jsou také držitelem Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost“.


K dalšímu dofinancování slouží i dlouhodobá sbírka TyfloCentra Brno, na které se doposud
sešlo téměř 600 tisíc korun. Největší dar, ve výši 300 tisíc korun, poskytl v roce 2020 Nadační
fond Mathilda, jehož posláním je podpora osob s těžkým zrakovým postižením a patronkou je
paní hraběnka Mathilda Nosticová.