Sociální rehabilitace zrakově postižených

§ 70 sociální rehabilitace dle zák. 108/2006 Sb., č. registrace 2208396

“Posláním služby Sociální rehabilitace zrakově postižených je podporovat osoby s těžkým postižením zraku v rozvoji, získání či udržení dovedností zlepšujících možnosti samostatného života a uplatnění ve společnosti podle jejich představ.”

Služba je financována ze státního rozpočtu a spolufinancována Jihomoravským krajem a městem Brno

Pomůžeme Vám v rámci:

 • Odborných technických konzultací se získáním informací o kompenzačních pomůckách, nalezením správné pomůcky, výběrem a získáním pomůcky
 • Nácviku práce s kompenzační pomůckou s nácvikem telefonování, psaním zpráv, získáváním informací, čtením dokumentů, práci s poznámkami a médii, získáním dovedností potřebných k pracovnímu uplatnění
 • Nácviku sebeobsluhy v kuchyni se získáním nebo udržením dovedností potřebných k samostatné přípravě jídla, nakupování surovin, stolování
 • Nácviku orientace na trhu výrobků s orientací v sortimentu obchodů nebo konkrétní oblasti sortimentu výrobků
 • Nácviku sebeprezentace s prezentováním sebe sama ve společnosti, oblékání, úpravu vzhledu a dalšími oblastmi péče o sebe sama, které jsou bez kontroly zrakem obtížné 
 • Nácviku efektivní komunikace s okolím (společnost, zaměstnání, úřady, přátelé apod.) a se zvládáním i neverbálních prvků komunikace (výraz obličeje, postoj těla, vzdálenost při hovoru, gesta apod.)
 • Rozvoje mentálních funkcí s rozvojem paměti, pozornosti, smyslového vnímání, vůle, motivace, emoční stability, sebedůvěry apod.

Službu poskytujeme osobám

 • ve věku 16 let a více s primárně zrakovým postižením v plném rozsahu
 • od 7 let věku, které započaly školní docházku při získání kompenzačních pomůcek a zácviku práce s nimi

Osoby nezletilé nebo osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům mohou uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby jen prostřednictvím zákonného zástupce.

Službu neposkytujeme osobám

 • které neovládají český nebo slovenský jazyk, pokud si nezajistí tlumočníka
 • se závažným sluchovým postižením, pokud si nezajistí tlumočníka
 • s kombinovaným postižením, které potřebují pro účast na službě asistenci a nezajistí si asistenta
 • ohrožujícím své okolí (např. agresivitou, infekční nemocí apod.)
 • mladším 16 let,
 • v oblasti získání kompenzačních pomůcek a zácviku práce s nimi dětem mladším 7 let, dětem školou povinným v čase školní výuky bez uvolnění z výuky

Další informace o službě:

Službu poskytujeme převážně ambulantní formou (ve středisku na Chaloupkově ulici v Brně). Roční kapacita ambulantní formy služby je 270 osob a 150 osob v terénní formě.

Službu terénní formou (mimo středisko) poskytujeme:

 • pokud to typ nácviku vyžaduje vzhledem k jeho charakteru (např. nácvik orientace na trhu výrobků, nakupování potravin při nácviku sebeobsluhy v kuchyni, který probíhá poté ve cvičné kuchyňce na našem pracovišti),
 • u ostatních nácviků pouze z důvodu jiného těžkého postižení, které neumožňuje docházku na naše pracoviště či z jiného závažného důvodu, který uživateli brání návštěvě osobně.

Provozní doba služby*:

pondělí až středa 9:00 - 12:00; 13:00 - 17:00
čtvrtek 9:00 - 12:00; 13:00 - 17:00 (odpoledne ambulantní hodiny pro neobjednané**)
pátek 9:00 - 12:00; 13:00 - 15:00

* kromě čtvrtečního odpoledne se Vám budeme věnovat po objednání
** v červenci a v srpnu jen 13:00 – 16:00.

Další služby - fakultativní služby  

Klientům využívajícím tuto službu také nabízíme:

 • Technickou podporu:
  • diagnostika stavu pomůcky
  • instalace nového software
  • upgrade stávajícího software
  • konfigurace pomůcky pro potřeby uživatele se zrakovým postižením
  • odstranění drobných závad (vytažený kabel, atd.)
  • přidání / odebrání / výměna hardwarové komponenty
  • konfigurace připojení k Internetu
  • zajištění odeslání počítače do dodavatelské firmy
  • zapojení a konfigurace sestavy u klienta
  • obnovení do stavu při převzetí pomůcky z dodaných médií se zálohami
  • odvirování pomůcky
  • reinstalace pomůcky (systém, speciální software, nastavení)

V rámci této nabídky nejsou poskytovány služby související s prvotním dodáním kompenzační pomůcky, kterou zajišťují přímo nebo zprostředkovaně dodavatelské firmy.
Fakultativní služby jsou poskytované za úhradu.
Výši úhrady i pravidla poskytování najdete v přiložených dokumentech na této stránce (viz. Pravidla poskytování služby.doc).

Kontakty

Brno - Chaloupkova 3131/7, Brno - Královo Pole

e-mail: rehabilitace@centrumpronevidome.cz

Mgr. Lukáš Musil, vedoucí sociální pracovník služby
tel.: 515 919 671 | 774 715 095

Tereza Rejtharová, DiS., sociální pracovnice
(nácvik sebeobsluhy v kuchyni, orientace na trhu výrobků, ...)

tel.: 515 919 667

Bc. Eva Hrubanová, sociální pracovnice
(nácvik sebeobsluhy v kuchyni, nácvik vizuální sebeprezentace...)

tel.: 515 919 667 | 774 715 089

Mgr. Jana Bočková, sociální pracovnice
(nácvik sebeobsluhy v kuchyni)

tel.: 515 919 667 | 601 303 369

Bc. Martin Baláž, sociání pracovník (pomůcky pro nevidomé)
tel.: 515 919 669 | 774 715 105

Ing Jan Pokorný, pracovník v sociálních službách (pomůcky pro nevidomé)
tel.: 515 919 665 | 774 715 104

Petr Kusák, pracovník v sociálních služebách
(technická podpora, půjčovna pomůcek, pomůcky pro slabozraké)

tel.: 515 919 668 | 774 715 103

Mgr. Martina Baláková, další odborná pracovnice (nácvik komunikace)
tel.: 515 919 667 | 601 303 368